AKTUÁLIS

Hirdesd az Igét programok!
2015.12.13.Református Nevelőszülői Hálózat
2013.04.04.Keresés a honlapon

BEREKFÜRDŐI IGEI ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy Gáborné Szabolcsveresmartról részt vett az idei lelkigondozói héten, s előadások közben készített jegyzeteit adjuk közre:

*          *          *

Hétfő este a Galata levél 6. részéből hallgattuk az Igét:  Ki-ki a maga terhét hordozza. Mi a teherviselés? Az élet és a teher összetartozik. Szokták mondani, a munka teher és nem az embernek való. Ne hordozz terhet. Az ilyen embereket általában felelőtlen, megbízhatatlan embernek tartjuk. Isten Igéje azt mondja: ki-ki a maga terhét hordozza. A keresztyén embernek edzettnek kell lenni, mert a keresztyén ember a templomban tud feltöltekezni a kapott Igén keresztül. Ezért mi nem roskadozunk a terhek alatt, mert az Ige azért szól, hogy megtöltsön az ő erejével. Milyen teherviselés van? A múltnak a viselése akár testi betegséget is okoz, önmarcangolást. A hívő embernek halált jelent, ha cipeli ezt az életében. Minden napnak megvan továbbá a maga terhe. Tetézi ezt a jelen és a jövő terhe, annak aggodalmai. Lesz-e áldás az életemen? Nekünk vállalnunk kell a felelősséget! Sok tanítvány vállalta a szenvedést. Ilyen volt Pál, a tövissel, Kálvin az asztmával, Milton, a költő vakságával, Beethoven süketség keresztjével, s mégis megírta a IX. szimfóniát. Fonyó műlábbal futott óceántól óceánig. Tehercipelő emberek is vagyunk. Ne add alább, emeld fel fejedet, és kérj sasszárnyat. A katonák nehéz hátizsákja jó példa az élet fennmaradásához, ennek terhe értékes a katona számára. Kedves Testvérem! Te is légy teherhordozó ember!

Kedd délelőtti előadás témája „Követségben járva, mint önkéntesek” volt.  A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiait. Ezért vigyük magunkkal az Isten szeretetét. Az előadás választ keresett a következő kérdésekre: Honnan ered az önkéntesség? Kik voltak az első önkéntesek? Kik mutatnak ebben példát számunkra? Az ószövetség nagy alakjai, akik Isten hívására önként válaszoltak, így Noé, Ábrahám és a próféták. Az újszövetségben pedig Pál apostol és Timóteus. Sőt! Ezek közül többen mártírhalált is haltak. De a legnagyobb, aki vállalta a halált, az Jézus Krisztus. Engedelmeskedett, önként ment a keresztfára.  A reformátorok erőteljesen beszéltek az egyetemes papság elvéről, azaz: mindenki önkéntes munkása Isten országának. Mindenki a maga tálentumával szolgálja a Krisztus testét. Így találhatja meg mindenki a gyülekezetben a feladatát: főzés, diakónia, temetéseken való énekszolgálat, gyülekezeti alkalmak szeretetvendégsége, énekkar, egyéb szolgálatok. Felelősség nemcsak a lelkészen van, hanem a gyülekezet minden tagján. A legnagyobb feladatunk az imádkozás. Az egyházban munkaerőhiány van. A református missziók is folyamatosan keresnek önkénteseket. Ilyen a Szeretethíd (2011. május 21-22.), az önkéntes diakóniai év, valamint a Csillagpont az ifjúság számára. Egy film is bemutatásra került ezekről, melyben egy gyermek úgy tett erről bizonyságot, hogy „Öntözzük a virágokat, mert Isten azt mondta, vigyázzunk a természetre.” Jakab mondja: „A ti hitetek cselekedetek nélkül halott.” Jézus mondja: „Az aratnivaló sok, a munkás kevés, kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba! Menjetek el, íme elküldelek, mint juhokat a farkasok közé.” Lukács 10.2-3. Te is legyél testvérem önkéntes szolgáló gyülekezetedben! 

Szerdai témánk a „Követségben lenni, közbenjáró imádsággal.” Minden országban van nagykövetség, Magyarországnak is van követsége. Ha bajba kerülünk, a nagykövet köteles segíteni, értünk közbenjárni. Isten országát mi képviseljük. Imával járhatunk közben másokért, üdvösségükért, de még ellenségeinkért is. Bibliai példaként Mózes közbenjárását említhetjük, melyről Spurgeon is azt mondta: „Felemelt karjával nagyobb kárt tett az ellenséges amálekiták felett, mint Józsué kardja.” Jézus mondja: „Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket!” Máté 5.44. A hitben való imádság megtartja a betegeket! Az imádságnak megtartó ereje van. Imádkozunk, de hogyan? Azt jelenti, hogy az ima kapcsolattartás az Úrral. Isten üdvtervét nem befolyásolhatjuk imánkkal, de a közbenjáró imádság is fel van véve Isten tervébe. Az imádság tehát Istentől rendelt eszköz az Ő tervei véghezviteléhez. „Csak én tudom, mi a tervem veletek.” Jeremiás 29. Tehát Isten néha nem úgy hallgat meg, ahogyan mi szeretnénk, de mindenképpen javunkra hallgat meg bennünket. Jézus a Gecsemáné kertben is ezt mondta: „Atyám! Ne az én akaratom legyen meg, hanem tied.” (Történet az árvíz idején a mentőcsónakokról.) Majd kérdések jöttek a felszínre: Rutinná válik-e az ima életünkben? Szoktunk-e másokért imádkozni? Szoktunk-e hazánkért, vezetőinkért könyörögni? Az imádságnak ereje van a mindennapok történéseiben. Pl. megfékezi a gonoszt, megszabadít kísértésekből, vagy megváltoztatja az ellenséget is. (Shanghai egyetemisták története.) Testvérem! Te is imádkozó ember legyél, hordozz másokat könyörgésben!

Csütörtökön a „Követségben járva – bizonyságtétellel”. Bizonyságot tenni azt jelenti, hogy beszélünk Jézusról másoknak. De a szavaink előtt az életünk legyen mindenképpen vonzó és rendezett mások számára. Mint mikor vendéget várunk magunkhoz, és igyekszünk tiszta, rendes házba vezetni a hozzánk érkezőt. Ugyanúgy a gyülekezetben is ez érvényes, szeretettel fogadni az új betérőket (pl. énekeskönyvet odanyújtani, helyet kínálni a számára). Szükséges bizonyságot tennünk az embereknek az evangéliumról, mert egy rohamosan változó világban élünk, ahol az emberek, köztük saját gyermekeink és fiataljaink is nagyot változnak szinte minden nap. Mára nem elegendő, hogy az idős generációt szólítsuk meg a templomokban, és s csak velük foglalkozzunk, hanem a felnövekvő fiatal korosztályt is el kell érnünk. Ne azt mondhassa a fiatal, hogy majd akkor keresem Istent, ha megöregszem. Mit tehetünk? Strucc-politikával homokba dugjuk fejünket, és nem akarunk foglalkozni a dologgal, vagy szembenézünk ezekkel az égető kérdésekkel. Nehogy késő legyen a fiatalnak is, mint ahogy néha késő egy betegnek az orvoshoz mennie! Elhangzott: lelki viharban hajózunk, mint egykor Jézus tanítványai a tengeren és fel kell keltenünk az alvó Jézust: segíts rajtunk, s nekünk is felébrednünk. Koreában milliók térnek meg, miközben a francia katedrálisok megüresednek, s ebben a felgyorsult világban az egyház lemaradhat, ezért fontos, hogy gyorsan tanuljunk a hibáinkból. A gyülekezetben lehet, azt érezzük, mint az első tanítványok a megdicsőülés hegyén: Jó nekünk itt lenni – Jézus jelenlétében! De le kell jönni a hegyről és szembenézni a feladatokkal. Sokakat távol tart a templom ridegsége. A hit, amiről beszélnünk kell másoknak az az ember és Jézus közötti bizalmi kapcsolat. Isten a maga igazságát nyilvánította ki, hitből hitbe. Persze a legtöbb ember hisz a maga módján, de el kell vezetni Jézushoz. Világítani az életében. Képviselni felé a megtérés fontosságát. Mindezeket elsősorban a saját családunk körében gyakorolni, ahol talán a legnehezebb feladat ez.  Bibliai példák bíztatnak ebben: Noé példája, aki családjával együtt szolgálta az Urat, míg a bibliai Lót, hibába követte Ábrahámot, de csak siránkozott a bűnös Sodoma felett, miközben felesége és menyei távol voltak Istentől.  Természetesen hibát követünk el akkor, ha túl terjengősen beszélünk a másik embernek Isten dolgairól. Ezért legyen beszédünk tiszta, átlátható, ne beszéljünk kánaáni nyelven, teletűzdelve mondatainkat egyházi kifejezésekkel, pl. megigazulás, megtérés, újjászületés, stb. Tegyük ezt azzal az alázattal, hogy nem biztos, mi fogjuk munkánk gyümölcsét learatni. Testvérem! Te is légy bizonyságtévő ember!

Pénteken a témánk volt: Követségben járva – mint presbiterek.

2 Korintus 5.20 Igéje alapján: „Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.” Ezen a helyen a latin fordítás szerint a legátus szó áll, ami azt jelenti, hogy teljhatalmú megbízott. Az angol fordítás ambasador képviselőt jelent. A német bibliafordítás a futár szóval fordítja, és az eredeti görög bibliában pedig a presbeüro szó, idős követőt, véneket jelent. Tehát a presbiter teljhatalmú, nagykorú tagja a gyülekezetnek. Amit a zsidókhoz írott levél is alátámaszt, amikor olyanokról beszél, akik nem a tejnek eledelével élnek, hanem már kemény eledelen, a krisztusi felnőttkorúságban.  A presbitérium bibliai gyökerei visszamennek Jetróig, aki tanácsot adott Mózesnek, hogy jelöljön ki véneket, akik vele együtt igazgatják a népet. Később a szanhedrin volt a vének tanácsa Izraelben (tagjai közül voltak: Nikodémus, Arimátiai József). István megkövezésénél is jelen voltak, s megtehették, hogy nem alkalmaznak szankciókat. A presbitériumok megjelennek a Pál által alapított gyülekezetekben, később a jelenések könyvében is olvasunk vénekről. Mindenképpen istenfélő embereket kell választani, bölcs gondolkodással – ahogy tanítja is a Szentírás. Feladatuk, ahogy később a reformáció idején kikristályosodott, hogy mind a testi, mind a lelki javakról gondoskodniuk kellett. Kálvin János működésének köszönhető ennek meggyökerezése a református egyházban. Ő a négyféle tisztség között (pásztor, doktor, presbiter, diakónus) kiemeli ezt a szolgálatot. Feladatuk volt, hogy Genfben buzdítsák az embereket tiszta életre. Magyarországon először Pápán alakult presbitérium és azt követően több helyen is dolgoztak ennek a rendszerén. A mai presbitériumok rendje az 1882. évi törvény alapján működik. Az állam még csak napjainkban fedezi fel a civil szervezetek erejét, holott a presbitérium ősi öröksége nálunk már adott és ajánlható út lehetne a társadalom számára. A mi közösségeink alulról építkező, önmagukért felelősséget vállaló közösségek.  Fontos a presbiterek képzése. A szolgálat cselekvésre késztet, amit a hitvallásaink azzal erősítenek, mint ahogy a Heidelbergi Káté harmadik része is alátámaszt: ezért én milyen hálaadással tartozom Isten felé. A presbiteri szolgálat tehát hálaadásból fakad. A presbiter fontos, hogy jelen legyen minden szintéren, legyen az család, település, társadalom, legyen Krisztusban lévő követ a számukra. Kedves Presbiter Testvérem! Építsd te is gyülekezetedet, mint bizonyságtévő ember! S mint gyülekezeti tagok, legyünk felelősek az évben sorra kerülő presbiter választások idején, hogy igei lelkülettel hordozzuk imádságban a leendő presbitérumokat.